Algemene verkoopsvoorwaarden

  1. De hiernavolgende voorwaarden gelden voor al de offerten, aanbiedingen, werkopdrachten, bestellingen, orders, leveringen, overeenkomsten en andere documenten waaruit verbintenissen zouden kunnen blijken voor ALEAMED bvba, met uitsluiting van de eigen voorwaarden van de klant, zelfs al worden deze nadien meegedeeld. Een wijziging / aanvulling van deze voorwaarden dient schriftelijk tussen ALEAMED bvba en de klant overeengekomen te worden. Bestellingen opgenomen door een vertegenwoordiger, aangestelde of bediende van ALEAMED bvba zijn slechts geldig na schriftelijke bevestiging door een bevoegd persoon die ALEAMED bvba kan verbinden.
  2. De goederen worden geleverd zoals bepaald in de bestelbon of op de voorzijde van de factuur.
  3. De prijs is exclusief BTW en alle taksen, rechten en kosten, verschuldigd bij de levering of nadien, vallen ten laste van de koper. De prijs is deze zoals op de bestelbon of overeenkomst vermeld, tenzij ALEAMED bvba zich genoodzaakt ziet deze aan te passen aan de evolutie van haar vaste en / of variabele kosten ten gevolge van een wijziging in de structuur ervan (grondstoffen, lonen, energie, …). In dit geval geldt de nieuwe prijs, zoals vermeld op de voorzijde van de factuur.
  4. De leveringstermijnen worden enkel bij wijze van inlichting verstrekt en zijn derhalve niet bindend tenzij aldus uitdrukkelijk tussen partijen overeengekomen. Vertraging in de uitvoering kan nooit aanleiding zijn tot boete, schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst. Bestellingen voor een totaalbedrag van minimum 75 euro worden franco zonder transportkosten geleverd over het volledige grondgebied van België. Voor het overige gebeurt de levering op kosten van de klant. In elk geval gebeurt de levering op risico van de klant.
  5. De klant dient de geleverde goederen onmiddellijk in ontvangst te nemen en na te zien. Gebreken aan de geleverde goederen en klachten worden enkel aanvaard indien ze worden geformuleerd bij aangetekend schrijven binnen de acht dagen na de levering van de goederen. Verborgen gebreken kunnen slechts tot vergoeding aanleiding geven, indien zij met bekwame spoed zijn opgespoord en binnen de acht dagen na de levering, schriftelijk, bij een aangetekend schrijven, worden gesignaleerd. De vergoeding die van ALEAMED bvba kan worden gevorderd zal in elk geval niet meer en niets anders kunnen zijn dan de vervanging van de gebrekkige goederen, of­ naar de keuze van de ALEAMED bvba­ de betaling van de door de klant betaalde prijs voor de geleverde goederen, in de mate dat deze gebrekkig zijn.
  6. De geleverde goederen blijven eigendom van de verkoper tot volledige betaling van de hoofdsom, kosten en intresten. Bij gebrek aan betaling op de vervaldag van de factuur, mogen de reeds geleverde goederen door de verkoper teruggenomen worden, zonder dat zij afbreuk doet aan enig recht tot betaling van de factuur, vermeerderd met de verschuldigde intresten/schadevergoedingen.
  7. De prijs vermeld op de factuur is contact betaalbaar, d.i. op de datum vermeld op de factuur. Op de door ALEAMED bvba vermelde prijzen werd reeds een korting afgetrokken voor contante betaling.
  8. In geval van niet­betaling van de factuur op de vervaldag, zal de prijs van de factuur van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling verhoogd worden met een intrest gelijk aan 12% vanaf de vervaldatum tot de integrale betaling en een forfaitaire vergoeding van 15%, met een minimum van € 75, die overeenkomt met de hinder die ALEAMED bvba ondergaat, en met de in dit verband gemaakte administratiekosten. De niet­ betaling op de vervaldag van één enkele factuur, maakt het verschuldigd saldo van al de andere, zelfs niet vervallen facturen van rechtswege onmiddellijk opeisbaar. Evenzo zijn bij gehele of gedeeltelijke niet­tijdige betaling de schadevergoedingen en intresten verschuldigd zoals hoger vermeld. Het trekken en/of aanvaarden van wissels of andere verhandelbare documenten, houdt geen schuldvernieuwing in en vormt geen afwijking van de verkoopsvoorwaarden. Ingeval van niet nalevering door ALEAMED bvba van haar verbintenissen is een gelijkwaardige vergoeding verschuldigd.
  9. In geval van betwisting moet de factuur geprotesteerd worden binnen de 8 dagen na ontvangst.
  10. In geval van betwisting zijn uitsluitend de rechtbanken van Mechelen of de rechtbanken van de woonplaats van de koper, naar keuze van de verkoper,bevoegd. Alle kosten in verband met de invordering langs gerechtelijke weg, inclusief de honoraria van de advocaten van ALEAMED bvba, zijn ten laste van de klant.